โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลตราดตราด 2200 บาท 039-511-040 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลระยองระยอง 1500 บาท 038-611-104 IPD - -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
คลินิกแพทย์สมเดชระยอง - บาท 038-671-493 - OPD -