โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบ้านฉางระยอง 1000 บาท 038-603-838 IPD - -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลระยองระยอง 1500 บาท 038-611-104 IPD - -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
คลินิกแพทย์สมเดชระยอง - บาท 038-671-493 - OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลศรีระยองระยอง 2650 บาท 038-998-555 IPD OPD MED.Center