โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลตราดตราด 2200 บาท 039-511-040 IPD OPD -