โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1นครราชสีมา 700 บาท 044-234-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2นครราชสีมา 2500 บาท 044-234-999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาล สูงเนินนครราชสีมา 1000 บาท 044-286-422-3 IPD - -