โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเอกอุดรอุดรธานี 3430 บาท 042-342-555 IPD OPD MED.Center