ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล270 ถนน พระรามที่ ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-201-1000
ค่าห้องเดี่ยว 5100 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-