โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลหนองคายหนองคาย 2500 บาท 042-413-456-65 IPD OPD -