โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่น 1400 บาท 043-009-900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น 3480 บาท 043-237-555 IPD OPD MED.Center