โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลน่านน่าน 1500 บาท 054-771-620-2 054-719-000 IPD - -