ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล46/4 ถนน บูรพาใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
TEL 045-429-100 045-429-111
ค่าห้องเดี่ยว 3100 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-